කාරුණික පින්වතුනි!

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින දැඩි ගං වතුර නිසා පීඩාවට පත්ව සිටින අපගේම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් යම්කිසි උපකාරයක් කීරීමට DFW බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය හා ගාල්ලේ විජයානන්ද පිරිවෙන එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඒ සඳහා ඔබගේ නොමසුරු ආධාරය හැකි පමණින් ඉතා ඉකමනින් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටුමු.

සියලුම චෙක්පත් TBMC නමින් සහ “ශ්‍රී ලංකා ගං වතුර ආධාර” යටතේ සටහන් කර හැක.

සියලුම මුදල් ආධාර පහත සඳහන් අයවලුන් වෙත යොමු කල හැක.

කල්ප මහත්මයා (Flower Mound) – 972 697 9330

කපිල මහත්මයා (Denton) – 940 642 7420

චම්පි මහත්මිය සහ බාහු මහත්මයා (Frisco) – 469 867 8139

Spicy Zest ශ්‍රී ලංකා අවන්හල (Farmers Branch) – 469 629 9191

නෙලුම් මහත්මිය (Plano) – 972 979 0086

නලීන් මහත්මයා (Arlington) – 682 551 3362

රනුක මහත්මයා (Fort Worth) – 817 845 0102

අනුරාධ මහත්මයා (Keller) – 636 675 6145

චමල් මහත්මයා (UTD) – 469 353 3784

DFW බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය – 817 449 6266

තෙරුවන් සරණයි!!!


Dear Friends,

We are asking your kind donation to help the families that are affected by one of the most devastating floods in the history of the Sri Lanka.
Lots of people are displaced and are without basic needs.
We must do whatever we can to bring relief to as many people we can.
Please Donate any amount you can afford, AS SOON AS YOU CAN, so we can provide food and clothes to the flood victims in Sri Lanka.
 
All the funds collected will send to Vijayananda Pirivena, Galle to purchase and distribute Food and Clothes 
to as many flood victims as they can. 
 
Please write your donation checks to “TBMC” and memo “Sri Lanka Flood Fund”
or 
you can donate money through following devotees of TBMC too.
 
KALPA (FLOWER MOUND) – 972-697-9330
 
KAPILA (DENTON) – 940-642-7420
 
CHAMPI & BAHU (FRISCO) – 469-867-8139
 
SPICYZEST Sri Lankan Restaurant (FARMERS BRANCH)
 
NELUM (PLANO) – 972-979-0086
 
NALIN (ARLINGTON) – 682-551-3362
 
RANUKA (FORT WORTH) – 817-845-0102
 
ANURADHA (KELLER) – 636-675-6145
 
CHAMAL (UTD) – 469-353-3784
OR 
 
YOU CAN CALL THE TEMPLE (817-449-6266) AND PLEDGE YOUR DONATION.
 
With Mettha,
 
TBMC